MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Администрација

Согласно член 3 од Одлука за внатрешна организацијата на Град Скопје, Градската администрација се организира во следните сектори, одделенија и Територијална противпожарна единица на Градот Скопје:

 

 
 
 • Одделение за буџетска координација
 • Одделение за буџетска контрола;
 • Одделение за сметководство и плаќања; 
 • Одделение за утврдување и наплата на данок на промет, наследство и подарок; 
 • Одделение за утврдување и наплата на данок на имот;
 • Одделение за утврдување и наплата на даноци, такси и други надоместоци;
 • Одделение за присилна наплата, прием, издавање, заверка на документи за даноци, такси и други надоместоци.           
   
   
 • Одделение за норматива;
 • Одделение за правна заштита.
 

 

 • Одделение за планирање на локалниот економски развој;
 • Одделние за занаетчиство, угостителство и трговија;
 • Одделение за туризам;
 • Одделение за Eнергетика, енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија.  

 

4. Сектор за планирање и уредување на просторот

 • Одделение за просторно и урбанистичко планирање;
 • Одделение за уредување градежно земјиште;
 • Одделение за изградба на инфраструктурни и капитални објекти;
 • Одделение за подготвителни работи, недвижен имот и постапка за експропријација на недвижности;
 • Одделение за комерцијални (капитални) објекти;
 • Одделение за техничка документација;
 • Одделение за имотно правни работи;
 • Одделение за урбана опрама;    
 • Одделение за проценка на недвижен имот.
 • Одделение за комунални работи од областа на водоснабдувањето и одведувањето на урбаните отпадни води;
 • Одделение за комунални работи од областа на комуналната хигиена и други работи;
 • Одделение за комунални работи од областа на  одржување и користење на паркови и зеленило;
 • Одделение за категоризација, нумерирање и именување на инфраструктурни објекти.
 • Одделение за планирање и развој на сообраќајот;
 • Одделение за контрола на сообраќајна сигнализација и утврдени режими на сообраќај;
 • Одделение за издавање лиценци и дозволи во областа на сообраќајот;
 • Одделение за јавен превоз - мониторинг и контрола.

 7. Сектор јавни дејности

 • Одделение за спорт;
 • Одделение за култура;
 • Одделение за социјална, детска и здравствена заштита.

8. Сектор за образование

 • Одделение за образование;
 • Одделение за поддршка на процесите во образованието. 

9. Сектор за заштита на животната средина и природата

 • Одделение за квалитетот на амбиентниот воздух, адаптација и намалување на климатски промени, заштита од бучава и нејонизирачко зрачење;
 • Одделение за  заштита на природата;
 • Одделение за заштита и спречување од загадување на водата и земјиштето;
 • Одделение за стратешко управување со животната средина.  
 • Одделение за меѓународна соработка;
 • Одделение за соработка и поддршка на здруженија и фондации;
 • Одделение за европска интеграција. 
 • Одделение за развој на информациониот систем на Град Скопје;
 • Одделение за географски информационен систем (ГИС);
 • Одделение за информатичко-комуникациската инфраструктура.
 • Одделение за координација на активностите на градоначалникот;
 • Одделение за односи со јавноста и информации за граѓаните.
 • Одделение за организација на седници на Советот на Град Скопје;
 • Одделение за поддршка на комисиите и Координативното тело на градоначалници.
 • Одделение за јавни набавки;
 • Одделение за стручни и стручно-административни работи;
 • Одделение за преведување и лекторирање;
 • Одделение за помошни работи.
 • Одделение за комунална инспекција;
 • Одделение за комунални редари; 
 • Одделение за инспекција за патен сообраќај и инспекција за патишта;
 • Одделение за даночна инспекција и инспекција за наплата на комунални и други такси;
 • Одделение за инспекциски надзор над вршењето на работите од другите надлежности на Градот Скопје.

 

16. Сектор за внатрешна ревизија

 • Одделение за внатрешна ревизија на администрацијата на Град Скопје;
 • Одделение за внатрешна ревизија на јавните претпријатија основани од Град Скопје;
 • Одделение за внатрешна ревизија на јавните установи основани од Град Скопје.

 

17. Сектор за заштита и спасување 

 • Одделение за заштита и спасување и административна поддршка на Територијална противпожарна единица на Град Скопје (БППЗ);
 • Територијална противпожарна единица на Град Скопје (БППЗ).

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13690556