MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Е-Сервиси по азбучен ред „Л“

 


 
 
 
ЛИЦЕНЦА за вршење на авто-такси превоз на патници
 
Сектор:
Одделение:
 за сообраќај
 за издавање лиценци и дозволи во областа на  сообраќајот
Одговорно лице:
 Горан Алексиќ
Телефон:
 3217  011
е-mail:
Работно време:
 08.30-16.30 часот
   
ОПИС И ТЕК НА ПОСТАПКАТА ВО ЧЕКОРИ:
 
1.        Превозникот треба да ги исполнува условите за добивање на лиценца за вршење на авто такси превоз на патници согласно Законот за превоз во патниот сообраќај (Сл.бр.68/2004).
2.        Превозникот доставува Барање за добивање на лиценца за вршење на авто-такси превоз на патници до Градоначалникот на Град Скопје (барањето се доставува преку Архивата на Град Скопје – барака 16).
 
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:
 
 • ДОКАЗ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ СО ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ 60.22 (ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА);
 • ВГРАДЕН ФИСКАЛЕН ТАКСИМЕТАР (Уверение за баждареност и Решение од УЈП );
 • ЛИЧНА КАРТА (КОПИЈА ОД УПРАВИТЕЛОТ И ТАКСИ ВОЗАЧИТЕ);
 • УПЛАТНИЦА СО ИЗНОС ОД 3 000,00 ДЕНАРИ ( оригнал) ЗА ПЛАТЕНА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА НА Ж-СМЕТКА 100000000063095, на уплатна сметка 840 - 185 - 03182, НА ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА 722315-00 НА ТРЕЗОРСКА СМЕТКА - БУЏЕТ НА ГРАД СКОПЈЕ, НАРОДНА БАНКА НА Р.МАКЕДОНИЈА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА ТАРИФЕН БРОЈ 13;
 • ДОКАЗ УВЕРЕНИЕ ЗА НЕМАЊЕ ПРАВОСИЛНА СУДСКА ПРЕСУДА;
 • ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И ОБРАЗЕЦ М-1,М-2;
 • КОПИЈА ОД СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА ОД ТАКСИ ВОЗИЛАТА ВО СОПСТВЕНОСТ НА ПРЕВОЗНИКОТ (на ДООЕЛ и на ТП на име на фирмата или на лизинг);
 • ПОТВРДА за исполнување на техничко експлоатациони карактеристики на возилото од СТАНИЦА ОВЛАСТЕНА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД (образец бр. 6);
 • СПИСОК НА ТАКСИ ВОЗИЛА И ВОЗАЧИ (образец 1-2);
 • ДВЕ МАЛИ ФОТОГРАФИИ ОД ТАКСИСТОТ;
 • ДОКАЗ ЗА ПОСЕДУВАЊЕ НА СЛУЖБЕН ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ТАКСИ УСЛУГА, ТАКСИ ПРЕВОЗ (АКО ИМА);
 • ДОГОВОР ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ (АКО ИМА);
 • ДОКАЗ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ;
 • НАМИРЕНИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ. 
НАПОМЕНА: Субјектот заинтересиран за добивање на наведениот документ/акт треба во доставената документација да наведе и контакт телефон.
Рокови за постапката
30 дена по архивирање на барањето доколку превозникот поседува комплетна докумантација во поднесокот
Документ/Акт што граѓанинот го добива
Лиценца за вршење на авто-такси превоз на патници
 

Горе


 
 
ЛИЦЕНЦА и ИЗВОД ОД ЛИЦЕНЦА за вршење на општински превоз на патници во внатрешниот патен сообраќај
 
Сектор:
Одделение:
 за сообраќај
 за издавање лиценци и дозволи во областа на сообраќајот
Одговорно лице:
  Александар Крстевски
 
Телефон:
  3217 308
е - мail:
Работно време:
  08.30-16.30
   
Опис и тек на постапката во чекори:
 
1.        Доставување на барање за издавање на Лиценца и Извод од лиценца за вршење на општински превоз на патници во внатрешниот патен сообраќај, заедно со потребната документација во Архивата на Град Скопје (барака 14).
2.        Изготвување на Лиценцата и Изводот од лиценцата врз основ на доставената документација од Барателот;
3.        Подигнување на Лиценцата и Изводот од лиценцата од страна Барателот.
 
Потребни документи:
 
 • Барање, пополнето и заверено од правно лице;
 • Копија од решение за упис во централен регистар на РМ;
 • Копија од документот од централен регистар на РМ за регистрирана приоритетна вредност-вршење на градски и приградски превоз на патници;
 • Доказ за вработени возачи во зависност од бројот на моторните возила за општински линиски превоз на патници, кои ги исполнуваат условите предвидени со прописите за безбедност на сообраќајот на патиштата;
 • Доказ за успешно помината проверка за професионална компетентност на Управителот или овластените лица одговорни за превоз;
 • Доказ дека против Барателот не е во сила правосилна судска пресуда за кривично дело против имотот, стопанството или безбедноста во јавниот сообраќај;
 • Доказ са остварена сопственост над капацитет за паркирање и одржување на возилата или доказ за користење на таков капацитет, со рок на важење од најмалку 4 (четири) години;
 • Доказ за вграден, исправен и баждарен фискален апарат.
НАПОМЕНА: Субјектот заинтересиран за добивање на наведениот документ/акт треба во доставената документација да наведе и контакт телефон.
Рокови за постапката
15 дена
Документ/акт што граѓанинот го добива
Лиценца и Извод од лиценца за вршење на општински превоз на патници во внатрешниот патен сообраќај патници
   
__________________________________________________
ЛИЦЕНЦА за општински линиски превоз на патници
 
Сектор:
Одделение:
 за сообраќај
 за издавање лиценци и дозволи во областа на сообраќајот
Одговорно лице:
  Горан Алексиќ
 
Телефон:
  3217 011
е - мail:
Работно време:
  08.30-16.30
   
Опис и тек на постапката во чекори:
 
1.        Барателот (правно или физичко лице) заинтересиран за добивање на Лиценца за вршење општински линиски превоз на патници, ја поднесува потребната документација во Архивата на Град Скопје (барака 16);
2.        Изготвување на Лиценцата врз основ на доставената документација од Барателот;
3.        Подигнување на Лиценцата од страна Барателот.
 
Потребни документи:
 
 • Доказ за дејност, превоз во патниот сообраќај, регистрирана во Трговскиот регистар (Решение со прилози 1, 2, 3, 5, 6);
 • Решение за избор на претежна дејност за превоз во патниот сообраќај;
 • Доказ за остварена сопственост над едно или повеќе возила за превоз во патниот сообраќај, кои ги исполнуваат посебните техничко-експлоатациони услови пропишани за возила за вршење одделни видови превоз;
 • Доказ за вработени возачи во зависност од бројот на моторните возила за општински линиски превоз на патници, кои ги исполнуваат условите предвидени со прописите за безбедност на сообраќајот на патиштата;
 • Доказ за успешно помината проверка за професионална компетентност на Управителот или овластените лица одговорни за превоз;
 • Доказ дека против Барателот не е во сила правосилна судска пресуда за кривично дело против имотот, стопанството или безбедноста во јавниот сообраќај;
 • Доказ са остварена сопственост над капацитет за паркирање и одржување на возилата или доказ за користење на таков капацитет, со рок на важење од најмалку 4 (четири) години;
 • Доказ за вграден, исправен и баждарен фискален апарат.
НАПОМЕНА: Субјектот заинтересиран за добивање на наведениот документ/акт треба во доставената документација да наведе и контакт телефон.
Рокови за постапката
30 дена
Документ/акт што граѓанинот го добива
Лиценца за општински линиски превоз на патници
   

 


| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13635801