MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Е-Сервиси по азбучен ред „У“

Услови на режим на сообраќај

Употреба на зборот „Скопје“ при регистрација на фирма

___________________________________________________________________________

 

ОДОБРЕНИЕ за утврдување на условите за контролиран режим на сообраќај со евидентирање на движењето на возилата кои сообраќаат во зони забранети за сообраќај со систем на електронски картички  

 

Сектор:
Одделение:
за сообраќај
за издавање лиценци и дозволи во областа на сообраќајот
Одговорно лице: 
Јордан Митев
Телефон:
3217 - 010 
е - мail:
 /
Работно време:   
08:30-16:30 часот                          
  
Опис и тек на постапката во чекори:
 
1.        Барателот заинтересиран за добивање на Одобрение за дотур на роба, ја поднесува потребната документација во Архива на Град Скопје (барака 16);
2.        Изготвување на Одобрението врз основ на доставената документација од Барателот;
3.        Подигнување на Одобрението од страна Барателот.       
 
Потребни документи:
 
  • Барање во кое Барателот треба да ја наведе локацијата на пешачката зона забранета за сообраќај, за која се бара Одобрение за вршење на дотур на роба;
  • Фото-копија од сообраќајната/ите дозвола/и на возилата со кои Барателот врши дотур на роба;
  • Договор меѓу Барателот кој врши дотур на роба и субјектот кој е примач на робата.
НАПОМЕНА: Субјектот заинтересиран за добивање на наведениот документ/акт треба во доставената документација да наведе и контакт телефон.
Рокови за постапката
30 дена
Документ/акт што граѓанинот го добива
Одобрение за утврдување на условите за контролиран режим на сообраќај со евидентирање на движењето на возилата кои сообраќаат во зони забранети за сообраќај со систем на електронски картички
_____________________________________________________________________________
 
 

РЕШЕНИЕ за употреба на зборот “Скопје” при регистрација на фирма

 
Сектор:
Одделение:
локален економски развој
за занаетчиство, угостителство и трговија
Одговорно лице: 
Билјана Стојмановска
Телефон:
3297 284
е - мail:
Работно време:   
08.30-16.30 часот                           
 
  Опис и тек на постапката во чекори:
 
1. Подигнување и поднесување на барање за употреба на зборот Скопје во називот на фирмата на шалтер во архивата на Град Скопје или во Секторот за локален економски развој, Одделението за занаетчиство, угостителство и трговија, во барака бр.6. Барањето за употреба на зборот Скопје во називот на фирмата се наоѓа и на официјалниот портал на Град Скопје (Е-сервиси Формулари). Поднесувањето на барањето е проследено со уплата на административна такса согласно законот за административни такси.
 
2. На самото барање треба да се наведе име и адреса на подносителот, единствен матичен број и контакт телефон.
 
3. Одговорно лице кое го изготвува решението за употреба на зборот Скопје во називот на фирмата е Билјана Стојмановска во Секторот за локален економски развој.
 
4. Поднесувањето на барањето за употреба на зборот Скопје во називот на фирмата е проследено со приложување на оригинален заверен образец ПП 50 во износ од 50,00 денари административна такса со уплата на сметка 100000000063095, уплатна сметка 840 185 03182 и приходна шифра и програма 722315 00.
 
5. Решението за употреба на зборот Скопје во називот на фирмата се подигнува во барака бр.6, во Секторот за локален економски развој, Одделението за занаетчиство, угостителство и трговија, проследено со приложување на оригинален заверен образец ПП 50 во износ од 250,00 денари за Решение за употреба на зборот Скопје во називот на фирмата, на сметка 100000000063095, уплатна сметка 840 185 03182 и приходна шифра и програма 722315 00.
 
  Потребни документи:
 
  • Статут или;
  • Решение од Централен регистар на Република Македонија;
  • Административна такса од 50 денари уплатена на образец ПП 50 за поднесено барање и административна такса од 250 денари за издадено решение за употреба на зборот „Скопје“ во називот на фирмата (организацијата, здружението, агенцијата).
Рокови за постапката
до 7 дена (веднаш)
Документ/акт што граѓанинот го добива
Решение за употреба на името “Скопје” при регистрација на фирма
 

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13608364