MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Сектор за заштита на животната средина и природата
 
 
Сектор: Заштита на животната средина и природата
 
I. СТРУКТУРА

 

II. НАДЛЕЖНОСТИ
Согласно Член 14 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005) Секторот за заштита на животната средина и природата:
 • ги врши работите поврзани со заштитата, преземањето мерки и спречување од загадување на водата, воздухот, земјиштето, заштита на природата, заштита од бучава и нејонизирачко зрачење на подрачјето на Градот Скопје;
 • ја координира својата работа со другите сектори во рамки на градската администрација и врши и други работи што ќе му бидат доверени.
III. КОНТАКТ
Раководител на Секторот за заштита на
животната средина и природата:
Цветанка Икономова - Мартиновска
Телефон:
3297  301
е-мail:
Работно време:
08.30-16.30 часот

 

 

Помошник - Раководител на водител на Секторот
за заштита на животната средина и природата:
Љиљана Ончевска - Наџинска
Телефон:
3297  302
е-мail:
Liljana.Oncevska@skopje.gov.mk                   
Работно време:
08.30-16.30 часот

 

 

IV. СЕРВИСИ

 • ИСКЗ - Интегрирано спречување и контрола на загадувањето

  • Издавање Б - интегрирани еколошки дозволи
  • Усогласување со Оперативен план
 • Елаборати за заштита на животната средина  
  • Издавање на решенија за прифаќање на елаборати за заштита на животната средина
 
 
Квалитет на амбиентниот воздух, адаптација и намалување на климатските промени, заштита од бучава и нејонизирачко зрачење
 
 
I. НАДЛЕЖНОСТИ
Согласно Член 14 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005) Одделението за квалитетот на амбиентниот воздух, заштита од бучава и нејонизирачко зрачење:
 • ја подготвува предлог програмата за намалување на загадувањето и подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух и ја организира постапката за учество на заинтересираните субјекти во подготовката и усвојувањето на програмата;
 • го подготвува предлог акциониот план за зоните и агломерациите кадешто има реален ризик од надминување на пропишаните гранични вредности за квалитет или често има појава на надминување на прагот на алармирање за определена загадувачка супстанција;
 • ги подготвува годишниот извештај за спроведување на програмата и извештајот за спроведување на акциониот план, што се доставуваат до надлежното министерство;
 • се грижи за објавување на програмите и акционите планови;
 • предлага преземање на други мерки за управување со квалитетот на амбиентниот воздух и мерки и активности за подобрување на општата состојба на подрачјето на Градот Скопје;
 • предлага мерки за заштита од бучава и нејонизирачко зрачење на подрачјето на Градот Скопје;
 • изготвува и предлози на други прописи и акти од надлежност на Советот и градоначалникот на Град Скопје што се во негова надлежност;
 • во соработка со надлежниот сектор во рамки на градската администрација, иницира проекти што ќе се предложат за поддршка од меѓународни, странски и домашни донатори и субјекти и го организира учеството на Градот Скопје на конкурси за проекти на домашни и странски субјекти во областа од надлежност на одделението;
 • врши и други работи што ќе му бидат доверени.
II. КОНТАКТ
Помошник - Раководител на водител на Секторот
за заштита на животната средина и природата:
 
 
 
Лилјана Ончевска-Наџинска
Телефон:
3297 302
е-мail:
Liljana.Oncevska@skopje.gov.mk                    
Работно време:
08.30-16.30 часот

Горе

 
 
Заштита и спречување од загадување на водата и земјиштето
I. НАДЛЕЖНОСТИ
Согласно Член 14 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005) Одделението за заштита и спречување од загадување на водата, земјиштето и заштита на природата:
 • предлага мерки за мониторинг на квалитетот на водата за пиење, како и за  спречување на загадувањето на водата за пиење;
 • предлага мерки за одржливо користење на изворите на вода за пиење, намалување и отстранување на ризикот за нивно загадување и преземање на соодветни превентивни мерки во согласност со закон;
 • ги подготвува предлозите за прогласување на заштитено подрачје;
 • ги подготвува предлозите на планови за управување со заштитено подрачје;
 • стручно ги обработува и дава мислење во постапката на подготовка на развојните стратешки, плански и програмски документи што ги донесува Советот на Градот Скопје, кои би можеле да имаат значителни ефекти врз природата;
 • ги подготвува со закон дефинираните категории податоци заради заштита на природата што мора да се содржат во документите за уредување и користење на просторот;
 • во соработка со надлежниот сектор во рамки на градската администрација, иницира проекти што ќе се предложат за поддршка од меѓународни, странски и домашни донатори и субјекти и го организира учеството на Градот Скопје на конкурси за проекти на домашни и странски субјекти во областа од надлежност на одделението;
 • врши и други работи што ќе му бидат доверени.
II. КОНТАКТ
Контакт лице:
 
Телефон:
3297 302
е-мail:
 
Работно време:
08.30-16.30 часот

Горе


| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13625400