MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Сектор за поддршка на градоначалникот
 

Сектор: Поддршка на градоначалникот

 
I. СТРУКТУРА
II. НАДЛЕЖНОСТИ
Согласно Член 17 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005) Секторот за поддршка на градоначалникот:
 • ги врши работите на организирање и подготовка на средбите и состаноците на градоначалникот на Град Скопје;
 • информирање на јавноста и медиумите за активностите на органите на Градот Скопје, јавните претпријатија и јавните установи од надлежност на Градот Скопје;
 • примање и одговарањето на претставките и предлозите на граѓаните;
 • спроведување на анкети и организирање на јавни трибини за одделни прашања од надлежност на Градот Скопје;
 • организација и пласирање на информации на веб страната на Градот Скопје;
 • ја координира својата работа со другите сектори во рамки на градската администрација;
 • врши и други работи што ќе му бидат доверени.
III. КОНТАКТ

 

Контакт лице
:                     

Никола Наумоски

Телефон:
                                  
е-мail:
Nikola.Naumoski@skopje.gov.mk
Работно време:
08.30-16.30 часот
  
  

 

Кординација на активностите на градоначалникот
I. НАДЛЕЖНОСТИ
Согласно Член 17 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005) Одделението за координација на активностите на градоначалникот:
 • ги организира протоколарните и работни средби и состаноци на градоначалникот на Град Скопје;
 • ја координира подготовката на материјалите и информациите што му се потребни на градоначалникот на Град Скопје за неговите средби и состаноци; 
 • составува белешки и записници за средбите и состаноците на градоначалникот;
 • ги организира работите поврзани со посетите на градоначалникот во странство;
 • врши и други работи што ќе му бидат доверени.
II. КОНТАКТ
Контакт лице:                       
Ваљон Салиху
Телефон:
                              
е-мail:
Valon.Salihu@skopje.gov.mk
Работно време:
08.30-16.30 часот

Горе

 
Односи со јавноста и информации за граѓаните
I. НАДЛЕЖНОСТИ
Согласно Член 17 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005) Одделението за односи со јавност и информации за граѓани:
 • ја остварува комуникацијата со медиумите во однос на активностите на органите на Градот Скопје, јавните претпријатија и јавните служби што се во надлежност на Градот Скопје;
 • организира прес-конференции, брифинзи и интервјуа за новинарите со портпаролот и градоначалникот на Град Скопје;
 • подготвува соопштенија за јавноста;
 • го координира прибирањето на информациите од одделните сектори во рамки на градската администрација, Советот на Градот Скопје, јавните претпријатија и другите јавни установи и служби во надлежност на Градот Скопје;
 • оперира со отворената линија за новинари и ги подготвува писмените/усни одговори на нивните прашања;
 • го подготвува дневниот клипинг и го брифира градоначалникот на Град Скопје;
 • оперира со отворената телефонска линија за граѓаните и го координира подготвувањето на одговорите на нивните прашања со другите сектори во рамки на градската администрација и јавните претпријатија и служби во надлежност на Градот Скопје;
 • го организира Граѓанскиот форум за реализација на директните средби на граѓаните со градоначалникот на Градот Скопје;
 • го организира и ги дефинира информациите за веб страницата на Градот Скопје;
 • го врши приемот на претставките и предлозите од граѓаните за работата на органите на општината и градската администрација и го координира доставувањето на образложени одговори на подносителите на претставките и предлозите и доставувањето на претставките и предлозите кои што не се однесуваат на работите од надлежност на Градот Скопје до соодветниот надлежен орган;
 • спроведува анкети и организира јавни трибини при изготвувањето на определени прописи и стратешки и развојни документи на Градот Скопје;
 • спроведува анкети за мерење на ставот на граѓаните за определени прашања и проблеми во Градот Скопје;
 • врши и други работи што ќе му бидат доверени.
II. КОНТАКТ
Контакт лице:                                            

 

Телефон:
3297 265                                          
е-мail:
Работно време:
08.30-16.30 часот

Горе


| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13625408