MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Сектор за општи работи
 
Сектор: Општи работи
 

 

I. СТРУКТУРА 
II. НАДЛЕЖНОСТИ
Согласно Член 18 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005) Секторот за општи работи:
 • ги врши работите на управување со човечките ресурси во градската администрација;
 • реализација на јавните набавки;
 • протоколарни, преведувачки и стручно-административни работи за потребите на Советот и градоначалникот на Градот Скопје;
 • обезбедување на лица и деловните простории на Градот Скопје;
 • одржување на хигиената;
 • одржувањето и користењето на возниот парк и други помошни работи за потребите на Советот и градоначалникот на Градот Скопје и градската администрација;
 • ја координира својата работа со секторите во рамки на градската администрација и врши други работи што ќе му бидат доверени. 
III. КОНТАКТ

 

Раководител на Секторот за општи работи:      
Никола Илиев
Телефон:
3297 271                                               
е-мail:
Работно време:
08.30-16.30 часот

 

 

Помошник Раководител на Секторот за општи работи:    
Валентина Ѓоргиевска   
Телефон:
3297 293
е-мail:
Valentina.Gorgievska@skopje.gov.mk                               
Работно време:
08.30-16.30 часот     

 

Помошник Раководител на Секторот за општи работи:                  Николче Златевски
Телефон:3297 293
е-мail:Nikolce.Zlatevski@skopje.gov.mk
Работно време:08.30-16.30 часот                                     

 

 

Јавни набавки

 

I. НАДЛЕЖНОСТИ
Согласно Член 18 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005) Одделението за јавни набавки:
 • во законски утврдениот рок, подготвува предлог годишен план за јавните набавки по видови на стоки, услуги и работи;
 • ги подготвува предлог одлуките за потреба од јавна набавка;
 • ги подготвува огласите за јавни набавки и ги објавува во согласност со закон;
 • во координација со надлежните сектори, учествува во подготовката на документацијата за јавни набавки;
 • го води регистарот на постапките за јавни набавки и ги доставува податоците до Бирото за јавни набавки;
 • дава стручна и техничка помош на Комисијата за јавни набавки;
 • подготвува предлог одлука за избор/не избор на најповолен понудувач или поништување на повикот за јавна набавка;
 • го подготвува известувањето за избор на најповолен понудувач и го доставува до сите учесници во јавниот повик;
 • подготвува извештаи за потребите на органите на Градот Скопје;
 • врши и други работи што ќе му бидат доверени.
II. КОНТАКТ
Одделение за јавни набавки:
 
 
 Ели Манчевска
Телефон:
 3297240                                      
е-мail:
Работно време:
 08.30-16.30 часот

Горе

 
Стручни и стручно-административни работи
 
I. НАДЛЕЖНОСТИ
Согласно Член 18 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005) Одделението за стручни и стручно-административни работи:
 • обезбедува писмен, устен и симултан превод за потребите на Советот и градоначалникот на Град Скопје на албански и други светски јазици;
 • ги врши протоколарните работи за потребите на Советот и градоначалникот на Град Скопје;
 • врши лектура на прописите, материјалите, информациите и другите документи за потребите на Советот и градоначалникот на Град Скопје и градската администрација;
 • врши работи од областа на заштитата и спасувањето во согласност со закон;
 • ракува со документите на Градот Скопје и ги чува се до нивното уништување, односно предавање во Државниот архив на Република Македонија;
 • го организира вршењето на секретарските работи;
 • ја врши доставата и приемот на писма и други материјали и пратки;
 • се грижи за планирање на набавка и распредлба на канцелариски и друг потрошен материјал;
 • врши и други работи што ќе му бидат доверени.
II. КОНТАКТ
                          
Телефон:
3297271                                                            
е-мail:
 
Работно време:                     
08.30-16.30 часот          

Горе

 
Помошни работи
 
I. НАДЛЕЖНОСТИ
Согласно Член 18 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005) Одделението за помошни работи:
 • го врши обезбедувањето на деловниот објект на Градот Скопје и лично обезбедување на градоначалникот на Градот Скопје;
 • врши превоз за потребите на градоначалникот и градската администрација;
 • ја одржува хигиената во деловниот објект на Градот Скопје;
 • врши угостителски работи за потребите на органите на Градот Скопје;
 • врши печатење и фотокопирање на материјали;
 • врши работи на ситни поправки и одржување во деловниот објект на Градот Скопје;
 • врши и други работи што ќе му бидат доверени.
II. КОНТАКТ

Горе

 

 

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13625391