MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Сектор - Инспекторат на Град Скопје
 
Сектор: Инспекторат на град Скопje
 
 
I. СТРУКТУРА
II. НАДЛЕЖНОСТИ
Согласно Член 19 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005) Секторот – Инспекторат на Градот Скопје:
  • врши инспекциски надзор над вршењето на работите од надлежност на Градот Скопје врз основа и во согласност со Закон;
  • Ја координира својата работа со другите сектори во рамки на градската администрација.
III. КОНТАКТ
Раководител на секторот Инспекторат на Град Скопје:
М-р Мирослав Богдановски
Телефон:
3297 359                                     
е-мail:
Miroslav.Bogdanovski@skopje.gov.mk
Работно време:
08.30-16.30 часот
  

 

Комунална инспекциja
 
I. НАДЛЕЖНОСТИ
Комуналната инспекција на Град Скопје врши надзор над законитоста на вршењето на работите од комуналната сфера на територијата на град Скопје, утврдена со Генералниот урбанистички план.
Комуналните инспектори на Градот Скопје се надлежни да вршат надзор над правни и физички лица, согласно законската регулатива од областа на комуналните дејности и вршат контрола на јавните претпријатија и други институции, како и контрола за сите сторени прекршоци на јавна површина.
 
Раководител на одделението за комунална инспекција:
 Љубе Стојковски
Телефон:
 3297256                                    
е-мail:
Работно време:
 08.30-16.30 часот

 

Горе

 
Одделение за комунални редари
 
I. НАДЛЕЖНОСТИ
Надлежноста на комунарните редари на Град Скопје ја опфаќа примената на законитоста на вршењето на работите од областа на одржување на јавната чистота на територијата на град Скопје, утврдена согласно Генералниот урбанистички план.
Комуналните редари на Град Скопје се надлежни да вршат контрола над физичките лица, согласно законската регулатива од областа на одржување на јавната чистота.
 
Раководител на одделението за комунална инспекција:
 Дејан Недев
Телефон:
                    
е-мail:
Работно време:
 08.30-16.30 часот

Горе

 
Инспекција за патен сообраќај и инспекција за патишта
 
I. НАДЛЕЖНОСТИ
Согласно Член 19 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005) Одделението за инспекција за патен сообраќај и инспекција за патишта врши инспекциски надзор во областа на патниот сообраќај и патиштата од надлежност на Градот Скопје во согласност со закон.
 
Обвластен раководител на одделението:
 Валентина Арсова
Телефон:
 3297248                  
е-мail:
Работно време:
 08.30-16.30 часот
 

 

Горе

 
 
Даночна инспекција и инспекција за наплата на комунални и други такси
 
I. НАДЛЕЖНОСТИ
Согласно Член 19 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005) Одделението за даночна инспекција и инспекција за наплата на комунални и други такси врши инспекциски надзор на утврдувањето и наплатата на даноците на имот, наплатата на комуналните такси и наплатата на таксата за привремен престој.
 
Раководител на одделението за Даночна инспекција
за наплата на комуналии и други такси
Драган Ивановски
Телефон:                                                                        
3207 537
е-мail:
Работно време:
Прва смена:  08.30- 16.30 часот
 
 

Горе

 
 
Инспекциски надзор над вршењето на работите од другите надлежности на Град Скопје
 
III. КОНТАКТ
Раководител на одделението за инспекциски надзор над вршењето на работите од другите надлежности на Град Скопје:
 
Телефон:
                                 
е-мail:
 
Работно време:
 08.30-16.30 часот
 
 
Инспекција за животна средина
 
I.              Надлежности
 
Инспекцискиот надзор на инспекторот за животна средина на Град Скопје ја опфаќа примената на законитоста на вршењето на работите од областа на животната средина на целокупната територија на Град Скопје утврдена согласно Генералниот урбанистички план.
 
Врши инспекциски надзор над правни и физички лица кои според дејностa и капацитетот подлежат на изработување на Eлаборат за заштита на животната средина, утврден со Уредбата за определување на активностите на инсталациите, или подлежат на Б - интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план.
Просветна инспекција:
 
I.              Надлежности
 
Просветниот инспекциски надзор опфаќа надзор над примената на законитоста на вршењето на работите од областа на образованието во воспитно- образовните установи основани од Град Скопје
 
Инспекција за спорт:
 
I.              Надлежности
 
Контрола на спортските објекти и субјекти (клубови) од аспект на обезбедување на потребната документација (особено Решение за дејност спорт), обезбедување соодветен тренерски стручен кадар, здравствени прегледи на спортистите, како и запазување на правата на спортистите и условите за спортување.
Контрола на организацијата на турнирите и спортските натпревари на подрачјето на Град Скопје.
 
Туристичко-угостителска инспекција:
I.              Надлежности
 
Туристичко-угостителската инспекција опфаќа надзор над примената на законитоста над физички лица кои што вршат туристичка дејност како туристички водичи и придружници и надзор над физичките лица кои што даваат угостителски услуги за сместување во куќи, апартмани и соби за одмор на територијата на Град Скопје утврдена согласно генералниот урбанистички план.
 
 

Горе

 

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13625381