MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Сектор за правни работи

 

Сектор: Правни работи
 
I. СТРУКТУРА
II. НАДЛЕЖНОСТИ
Согласно Член 8 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005, 15/07 и 6/08) Секторот за правни работи:
 • ги следи законите и другите прописи од областа на локалната самоуправа;
 • ги подготвува прописите и актите од надлежност на Советот и градоначалникот на Градот Скопје;
 • дава мислење за усогласеноста на прописите и актите со законите и другите прописи;
 • го застапува Градот Скопје во судските спорови пред надлежните судови и пред други надлежни органи;
 • ја спроведува постапката за експропријација на недвижен имот заради реализација на работи од јавен интерес;
 • ги подготвува и организира седниците на Советот на Град Скопје и на неговите комисии и седниците на Координативното тело на градоначалници;
 • ја координира својата работа со другите сектори во рамки на градската администрација и врши други работи што ќе му бидат доверени.
III. КОНТАКТ
 
Раководител на Сектор за правни работи:
 Зоран Лапевски                                         
Телефон:
 3297 260, 3297 259
е-мail:
 zlapevski@skopje.gov.mk
Работно време:                                                            
 08.30-16.30 часот              

 

 

Помошник раководител на секторот за правни  работи:      
 Антони Малинов                                                     
Телефон:
 3297 395                                         
е-мail:
Работно време:
 08.30-16.30 часот

 

 

 

Помошник раководител на секторот за правни  работи:                                           
 Цветанка Соколова - Младеновска                                                       
Телефон:
 3297 398                                         
е-мail:
Работно време:
 08.30-16.30 часот

 

 

 

Помошник раководител на секторот за правни  работи:                
Оливер Лазоски                                                               
Телефон:
 3297 398
е-мail:
Работно време:
 08.30-16.30 часот

 

 
 
 
 
 Одделение за норматива
 
I. НАДЛЕЖНОСТИ
Согласно Член 8 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005) Одделението за норматива:
 • изготвува предлози на статут, деловник за работа на Советот на Град Скопје, деловник за работа на Координативното тело на градоначалници и предлози за нивни измени и дополнувања;
 • изготвува одлуки и други општи акти во областите што не се во надлежност на другите сектори;
 • учествува во изготвувањето на одлуките и општите акти од надлежност на другите сектори и задолжително дава мислење за усогласеноста на општите акти, договорите и поединечните акти што тие ги изготвуваат со законите и другите прописи;
 • дава мислења на органите на Градот Скопје и секторите во рамки на градската администрација во врска со примената на законите и другите прописи;
 • ја следи усогласеноста на одлуките и другите општи акти на Градот Скопје со законите и другите прописи и предлага соодветни активности за нивно усогласување;
 • ги следи законите и другите прописи од областа на локалната самоуправа;
 • врши и други работи што ќе му бидат доверени.


 
Горе

 
 
Одделение за правна заштита
 
I. НАДЛЕЖНОСТИ
Согласно Член 8 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005) Одделението за правна заштита:
 • го застапува Градот Скопје во правните работи и спорови пред надлежните судови и други органи во РМ;
 • води регистар на судски и други предмети пред надлежните судови и други органи во РМ;
 • врши и други работи што ќе му бидат доверени.

Горе

 
 

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13667559