MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Сектор за планирање и уредување на просторот

 

Сектор: Планирање и уредување на просторот
  
 
I. СТРУКТУРА

 

II. НАДЛЕЖНОСТИ

Согласно Член 10 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/5 и 15/7) Секторот за планирање и уредување на просторот:
 • ги врши работите поврзани со организирање и спроведување на постапката за донесување на Просторниот план на Градот Скопје, Генералниот урбанистички план на Градот Скопје и постапката за донесување на деталните урбанистички планови на општините во Градот Скопје;
 • уредување на градежното земјиште;
 • утврдување стандарди и давање согласност за поставување времени објекти, мебел и урбана опрема на подрачјето на Градот Скопје;
 • реализација на програмите за изградба на инфраструктурни и капитални објекти;
 • ја координира својата работа со другите сектори во рамки на градската администрација и врши други работи што ќе му бидат доверени.
III. КОНТАКТ
 
 
 
   
Раководител на Секторот за планирање и
уредување на просторот:
Никола Гаџовски
Телефон:
3297 225                    
е-мail:
Работно време:
08.30-16.30 часот

Помошник раководител на Секторот за планирање и
уредување на просторот:          
Аљоша Шопар                                    
Телефон:
3297 247                                    
е-мail:
Работно време:
08.30-16.30 часот
 
Помошник раководител на Секторот за планирање и
уредување на просторот:                                             
Александар Јанакиески
Телефон:3297 225                           
е-мail:  Aleksandar.Janakieski@skopje.gov.mk       
Работно време:08.30-16.30 часот
 

Помошник раководител на Секторот за планирање и
уредување на просторот за уредување градежно земјиште, подготвителни работи, недвижен имот и постапка за експропријација на недвижности:                                                       
Бранислав Андонов                                                                                                                                                                                          
Телефон:3297 225                           
е-мail:  Branislav.Andonov@skopje.gov.mk       
Работно време:08.30-16.30 часот
 
 
Одделение за просторно и урбанистичко планирање
 
I. НАДЛЕЖНОСТИ
 Согласно Член 10 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005) Одделението за просторно и урбанистичко планирање:
 • изготвува предлог просторен план на Град Скопје;
 • изготвува предлог Генерален урбанистички план на Град Скопје;
 • дава стручно мислење за иницијативите за донесување измена и дополнување на просторниот план на Градот Скопје и генералниот урбанистички план на Градот Скопје, доставени од општините во Градот Скопје;
 • стручно ги обработува мислењата по нацртите на просторниот план на Градот Скопје и генералниот урбанистички план на Градот Скопје;
 • ги подготвува мислењата за предлог деталните урбанистички планови, урбанистички проекти и урбанистички планови за населените места што ги донесуваат општините во Градот Скопје;
 • го изготвува годишниот извештај за состојбите и промените во просторот што се доставува до надлежното министерство;
 • дава предлог за утврдување на стандарди за поставување времени објекти, мебел и урбана опрема на подрачјето на Градот Скопје и ги подготвува согласностите за поставување времени објекти, мебел и урбана опрема на подрачјето на Градот Скопје;
 • изготвува нацрти и предлози на акти, стручно-аналитички, информативни и други материјали од областа на урбанизмот и просторното планирање;
 • врши и други работи што ќе му бидат доверени.
II. КОНТАКТ
Одделението за просторно и урбанистичко планирање:
Снежана Митовска
Телефон:
3297 247 3297 269               
е-мail:
Snezana.Kareva@skopje.gov.mk                  
Работно време:
08.30-16.30 часот
 
 
 
 
 
Одделение за изградба на инфраструктурни и комерцијални (капитални) објекти
 
 
I. НАДЛЕЖНОСТИ
 
Согласно Член 10 од Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005 и 15/07)
Одделението за изградба на инфраструктурни објекти:
 • ги следи и анализира состојбите во областа на уредувањето на градежното земјиште и предлага иницијативи за подобрување на тие состојби и решавање на проблемите
 • учествува во подготовка на предлог годишна програма за уредување на градежното земјиште
 • ја обезбедува реализацијата на годишната програма за уредување на градежното земјиште
 • ги реализира сите градежни објекти од Програмата и Буџетот за тековната година и подготвува градежна и финансиска документација за објекти од областа на нискоградба и друга слична инфраструктура
 • учествува во подготовка на проектни задачи
 • припрема на јавни набавки  за изградба на ифраструктурни објекти
 • ја следи јавната набавка и учествува во изборот на изведувач
 • пја следи целокупната градба на инфраструктурни објекти при што подготвува соодветна техничка документација, градежни книги и технички прием
 • пучествува во подготовка на Програмата и Буџетот за работа на секторот во тековната година
 • изготвува извештаи за програмата и Буџетот за изминатата година
 • врши и други работи што ќе му бидат доверени
II. КОНТАКТ
Одделение за изградба на инфраструктурни објекти:
Владимир Стрезовски
Телефон:
3297 388               
е-мail:
Работно време:
08.30-16.30 часот
 
 
 
 
 
 Одделение за уредување на градежно земјиште
 
I. НАДЛЕЖНОСТИ

Согласно Член 10 од Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005 и 15/07)
Одделението за Утврдување на градежно земјиште:
 
 • ги следи и анализира состојбите во областа на уредувањето на градежното земјиште и предлага иницијативи за подобрување на тие состојби и решавање на проблемите;
 • учествува во подготовка на предлог годишна програма за уредување на градежно земјиште;
 • ја обезбедува реализацијата на годишната програма за уредување на градежно земјиште;  
 • ги спроведува програмите подготвени од другите сектори во рамки на градската администрација во делот на изградбата на инфраструктурни и капитални објект;
 • врши пресметка на надоместок за уредување на градежно земјиште;
 • предлага утврдување зони на градежно земјиште;   
 • врши и други работи што ќе му бидат доверени
 
II. КОНТАКТ
Одделение за утврдување на градежно земјиште:
Владо Баџаков
Телефон:
3297-377                                
е-мail:
vladobad@skopje.gov.mk                            
Работно време:
08.30-16.30 часот
 
 
 
 
 
Одделение за подготвителни работи, недвижен имот и постапка за експропријација на недвижности
 
 
 I. НАДЛЕЖНОСТИ
Согласно Член 10 од Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005 и 15/07)
Одделението за Подготвителни работи, недвижен имот и постапка за експропријација на недвижности:
 
 • Води евиденција на недвижниот имот и имотните права и интереси на Градот Скопје
 • подготвува среднорочен и долгорочен план за управување со недвижниот имот на Град Скопје
 • предлага мерки за заштита на недвижниот имот и заштита на имотните права и интереси на Град Скопје
 • ги потготвува одлуките на Советот на Град Скопје и договорите за издавање под закуп, продажба и купување на имот на Град Скопје
 • учествува во преговорите и ја спроведува постапката за експропријација на недвижности заради реализација на работи од јавен интерес
 
II. КОНТАКТ
 
Одделение за подготвителни работи, недвижен имот и постапка за експропријација на недвижности:
Снежана Сотировска
Телефон:
3297-368                               
е-мail:                                      
Работно време:
08.30-16.30 часот
 
 
Одделение за техничка документација
 
 I. НАДЛЕЖНОСТИ

Согласно Член 10 од Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005 и 15/07)


Одделението за техничка документација:

 • барање на одобрение за градба, за високоградба и нискоградба;

 • припрема и подготовка на документација за физибилити студии;

 • припрема и подготовка за конкурсни идејни решенија;

 • припрема и подготовка на документација за донации, инвестициони фондови, грантови и барања до банки;

 • припрема на проектни задачи

 • предлага јавни набавки за изготвување на проекти студии и елаборати

 • контактира со проектанските фирми и ја следи нивната работа

 • ги поднесува проектите на стручни ревизии

 • изготвените проекти ги доставува до соодветните одделенија

 • ја чува и евидентира целокупната документација на секторот

II. КОНТАКТ

Одделението за просторно и урбанистичко планирање:
Димитар Гучев
Телефон:
3297 385               
е-мail:
DimigarG@skopje.gov.mk                  
Работно време:
08.30-16.30 часот

 
 
 

 

Одделение за имотно правни работи

 

I. НАДЛЕЖНОСТИ

Согласно Член 10 од Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005 и 15/07)


Одделението за имотно правни работи:

 • врши проценки и подготвителни работи за изготвување предлози за експропријација и подготвува предлози за експропријација на недвижности заради реализација на работи од јавен интерес

 • врши одземање на кориснички права

 • остварува соработка со соодветните служби и подрачните единици за имотно правни работи на Министерството за финансии

 • ги поднесува проектите на стручни ревизии

 • изготвените спогодби ги доставува до одделението за припрема

 • ја чува и евидентира целокупната документација на секторот

 •  

II. КОНТАКТ

 

Одделение за просторно и урбанистичко планирање:
Весна Атанасова
Телефон:
3297 368               
е-мail:
Vesna.Atanasova@skopje.gov.mk                  
Работно време:
08.30-16.30 часот


 
 

 

Одделение за урбана опрема

 

I. НАДЛЕЖНОСТИ

 

Согласно Член 10 од Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005 и 15/07)

Одделението за урбана опрема:

 • дава предлог за утврдување на стандарди за поставување времени објекти, мебел и урбана опрема на подрачјето на Градот Скопје и ги подготвува согласностите за поставување времени објекти, мебел и урбана опрема на подрачјето на Градот Скопје;

 • ги контролира и одобрува елаборатите за поставување на времени објекти и урбана опрема

 • контактира со финансии за контрола на уплатените такси

 • изготвува решенија за користење на времени објекти и урбана опрема

 • изготвените решенија ги процесуира до Градоначалникот на одобрување

 • врши консултации со општините во градот за изготвување на Годишна програма за времени објекти и урбана опрема


II. КОНТАКТ

 

Одговорно лице:
 
Телефон:
3297 209
е-мail:
 
Работно време:
08.30-16.30 часот
  

 

 
Одделение за проценка на недвижен имот
 

Согласно Член 10 од Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005 и 15/07)

 Одделението за проценка на недвижен имот:

 • утврдување на пазарна вредонст на недвижен имот;
 • примена на методологијата за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот;
 • утврдување на макро локација на зони, за секоја општина поедниначно согласно извршените продажби во тековната година;
 • утврдување на фактичката состојба на терен согласно пријавениот имот;
 • изготвување на записник, пресметка и извештај за проценетиот недвижен имот;
 • постапување по жалбена постапка за проценетиот недвижен имот од данок на промет, наследство и подарок и данок на имот;
 • изготвување на годишен ригистар на продаден и стекнат недвижен имот, согласно методологијата за утврдување на пазарна вредност;
 • ги следи законите и другите прописи од областа на локалната самоуправа.

КОНТАКТ:
 
Раководител на одделение за проценка на недвижен имот:
Викторија Симионска    
Телефон:
е-мail:                                      
Работно време:08.30-16.30 часот                                            


| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13625429