MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Сектор за внатрешна ревизија
СЕКТОР ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА
 
I СТРУКТУРА
 
 
II НАДЛЕЖНОСТИ
 
Согласно Член 21 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005 и 06/2008) Секторот за внатрешна ревизија ги врши следниве работи:
- врши внатрешна ревизија, согласно со закон и со системот и процедурите за внатрешна ревизија воспоставена од Град Скопје, согласно со меѓународните стандарди за професионално работење на внатрешната ревизија прифатена од Министерството за финансии;
- подготвува стратешки и годишен план за внатрешна ревизија и по одобрувањето на градоначалникот на Град Скопје, го обезбедува неговото спроведување и следење;
- го информира градоначалникот, доколку се појави сомнеж за нерегуларност и/или измами кои можат да резултират со кривична, прекршочна или дисциплинска постапка;
- доставува извештај за спроведената внатрешна ревизија до градоначалникот;
- подготвува годишни извештаи за работењето на внатрешната ревизија;
- врши оценување на значајните фактори на ризик и дава совети на градоначалникот на Град Скопје за намалување на факторите на ризик;
- врз основа на анализи од работењето, ја утврдува и оценува економичноста, ефикасноста и ефективноста во работењето на системите за финансиско управување и контрола и дава препораки за подобрување на работата на администрацијата;
- утврдува и оценува усогласеност на работењето со законите, подзаконските и актите на органите на Град Скопје;
- врши и други работи согласно со закон.
 
 
III. КОНТАКТ
 
Раководител на сектор:                                                       
Сузана Бубаќовска
Телефон:
02/3207-211                 
е-мail:
Работно време:
08.30-16.30 часот
 
 
1)Одделение за внатрешна ревизија на администрацијата на Град Скопје
 
I НАДЛЕЖНОСТИ
-        континуирано ги следи законските прописи и другите општи акти од областа на ревизијата и финансиското и материјалното работење и се грижи за нивната примена;
-        врши утврдување и оценување на усогласеноста на работењето со законите, подзаконските и интерните акти;
-        подготвува, предлага и изготвува стратешки и годишни планови за внатрешна ревизија на одделението, врз основа на процената на ризикот и го реализира планот за работа;
-        ги оценува значајните фактори на ризик и дава совети на раководителот на секторот за намалување на факторите на ризик;
-        врз основа на анализи ги утврдува и оценува економичноста, ефикасноста и ефективноста во работењето на системите на финансиско управување и контрола и дава препораки за подобрување на работењето на субјектот;
-        врши ревизија во сите сегменти на работењето на Град Скопје согласно законите, подзаконските акти и прописите на Градот Скопје;
-        навремено, законито и квалитетно ги извршува работите и задачите што се вршат во одделението;
-        врши проверка на точноста и комплетноста на сметководствената евиденција и финансиските извештаи;
-        го следи спроведувањето на преземените мерки од страна на раководителот на субјектот каде е извршена ревизија врз основа на ревизорските извештаи;
-        оформува архива за извршените ревизии и се грижи за правилно евидентирање и чување на ревизорските документи и ревизорските докази;
-        изготвува анализи, информации и други материјали;
-        врши обуки и предлага насоки за доусовршување на вработените;
-        остварува редовни контакти со другите одделенијата во секторот и разменува информации и искуства; и
-        врши други работи што ќе му бидат доверени.
 
II. КОНТАКТ
Телефон:                                         
02/3297-234                     
е-мail:
Работно време:
08.30- 16.30 часот
 
 
 
 
2) Одделение за внатрешна ревизија на Јавните претпријатија основани од Град Скопје
I НАДЛЕЖНОСТИ
-        континуирано ги следи законските прописи и другите општи акти од областа на ревизијата и финансиското и материјалното работење и се грижи за нивната примена;
-        врши утврдување и оценување на усогласеноста на работењето со законите, подзаконските и интерните акти;
-        подготвува, предлага и изготвува стратешки и годишни планови за внатрешна ревизија на одделението, врз основа на процената на ризикот и го реализира планот за работа;
-        ги оценува значајните фактори на ризик и дава совети на раководителот на секторот за намалување на факторите на ризик;
-        врз основа на анализи ги утврдува и оценува економичноста, ефикасноста и ефективноста во работењето на системите на финансиско управување и контрола и дава препораки за подобрување на работењето на субјектот;
-        врши ревизија на сите сегменти од работењето на Јавните претпријатија на кои основач е Град Скопје согласно законите, подзаконските акти и прописите на Градот Скопје;
-        навремено, законито и квалитетно ги извршува работите и задачите што се вршат во одделението;
-        врши проверка на точноста и комплетноста на сметководствената евиденција и финансиските извештаи;
-        го следи спроведувањето на преземените мерки од страна на раководителот на субјектот каде е извршена ревизија врз основа на ревизорските извештаи;
-        оформува архива за извршените ревизии и се грижи за правилно евидентирање и чување на ревизорските документи и ревизорските докази;
-        изготвува анализи, информации и други материјали;
-        врши обуки и предлага насоки за доусовршување на вработените;
-        остварува редовни контакти со другите одделенијата во секторот и разменува информации и искуства; и
-        врши други работи што ќе му бидат доверени.
 
II. КОНТАКТ
Телефон:                                           
02/3297-234                     
е-мail:
Работно време:
08.30- 16.30 часот
 
 
3) Одделение за внатрешна ревизија на јавните установи основани од Град Скопје
I НАДЛЕЖНОСТИ
-            континуирано ги следи законските прописи и другите општи акти од областа на ревизијата и финансиското и материјалното работење и се грижи за нивната примена;
-            врши утврдување и оценување на усогласеноста на работењето со законите, подзаконските и интерните акти;
-            подготвува, предлага и изготвува стратешки и годишни планови за внатрешна ревизија, врз основа на процената на ризикот и го реализира планот за работа;
-            ги оценува значајните фактори на ризик и дава совети на раководителот на секторот за намалување на факторите на ризик;
-            врз основа на анализи ги утврдува и оценува економичноста, ефикасноста и ефективноста во работењето на системите на финансиско управување и контрола и дава препораки за подобрување на работењето на субјектот;
-            врши ревизија на сите сегменти од работењето на Јавните установи на кои основач е Град Скопје согласно законите, подзаконските акти и прописите на Градот Скопје;
-            навремено, законито и квалитетно ги извршува работите и задачите што се вршат во одделението;
-            врши проверка на точноста и комплетноста на сметководствената евиденција и финансиските извештаи;
-            го следи спроведувањето на преземените мерки од страна на раководителот на субјектот каде е извршена ревизија врз основа на ревизорските извештаи;
-            оформува архива за извршените ревизии и се грижи за правилно евидентирање и чување на ревизорските документи и ревизорските докази;
-            изготвува анализи, информации и други материјали;
-            врши обуки и предлага насоки за доусовршување на вработените;
-            остварува редовни контакти со другите одделенијата во секторот и разменува информации и искуства; и
-            врши други работи што ќе му бидат доверени.
 
II. КОНТАКТ
Телефон:                                          
02/3297-234                     
е-мail:
Работно време:
08.30- 16.30 часот
 

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13625434