MK| EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Portali zyrtar i Qytetit te Shkupit
Koha ne Shkup
Parashikime
Administrata

Në pajtim me nenin 6 të Vendimit për organizimin,qarkoren dhe mënyrën e realizimit të detyrave në administratën e Qytetit të Shkupit, administrata e Qytetit organizohet në këta sektorë, seksionet dhe njësia territoriale zjarrлfikëse e Qytetit të Shkupit:

 Sekretari i Qytetit të Shkupit

 Sektori për financа

 • Seksioni i planifikimit të buxhetit;
 • Seksioni për realizimin e buxhetit;
 • Seksioni për përcaktimin dhe pagimin e tatimeve, taksave, si dhe kompensimieve të tjera;
 • Seksioni për kontabilitetin materialo-financia.

 Sektori për punë juridike

 • Seksioni për normativat;
 • Seksioni për mbrojtje juridike;
 • Seksioni për pasuri të patundshme dhe procedurë për ekspropriimin e pasurive të atundshme;
 • Seksioni për mbështetjen e Këshillit të Qytetit të Shkupit dhe trupin kordinues të kryetarëve të komunave.

 Sektori për zhvillim ekonomik lokal

 • Seksioni për planifikimin e zhvillimit ekonomik lokal;
 • Seksioni për artizanatet, hotelierinë dhe tregëtinë;
 • Seksioni për turizëm.

 Sektori për planifikimin dhe rregullimin e terrtorit

 • Seksioni për planifikimin dhe urbanizimin e territorit;
 • Seksioni i rregullimit të truallit të ndërtimit dhe ndërtim të infrastrukturës dhe objekteve kapitale.

 Sektori për punë komunale

 • Seksioni për punë komunale nga fusha e furnizimit me ujë, si dhe sistemimin e ujërave të zeza urbane;
 • Seksioni për punë komunale nga fusha e higjienës komunale, si dhe mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e parqeve dhe gjelbërimit;
 • Seksioni për punë të tjera komunale.

 Sektori për qarkullim

 • Seksioni për planifikimin dhe zhvillimin e qarkullimit;
 • Seksioni për kontrollin e sinjalizimeve të qarkullimit, si dhe për regjimet e përcaktuara të qarkullimit;
 • Seksioni për nxjerrjen e licencave dhe lejeve në fushën e qarkullimit.

 Sektori për punë publike 

 • Seksioni për arsim; 
 • Seksioni për sport;
 • Seksioni për kulturë;
 • Seksioni për mbrojtje sociale, të fëmijëve dhe shëndetit.

 Sektori për mbrojtjen e ambientit jetësor dhe natyrës

 • Seksioni për kualitetin e ajrit rrethues, mbrojtja nga zhurmat dhe nga rrezatimi i brendshëm;
 • Seksioni për mbrojtjen dhe parandalimin e ndotjes së ujrave, tokës dhe mbrojtjen e natyrës.

 Sektori për bashkëpunim ndërkombëtar dhe bashkëpunim dhe mbështetje të organizatave qytetare dhe fondacioneve

 • Seksioni për bashkëpunim ndërkombëtar;
 • Seksioni për bashkëpunim dhe mbështetjen e organizatave qytetare dhe fondacioneve.

 Sektori i teknologjive informatike dhe modernizimit

 • Seksioni për zhvillimin e sistemit të informacionit të Qytetit të Shkupit;
 • Seksioni për sistemin e informacionit gjeografik(GIS);
 • Seksioni për infrastrukturën informatike-komunikative.

 Sektori për mbështetje të kryebashkiaut

 • Seksioni për koordinimin e aktiviteteve të kryebashkiakut;
 • Seksioni për marrëdhënie me publikun dhe informata për qytetarët.

 Sektori për punë të përgjithshme

 • Seksioni për resurse njerëzore;
 • Seksioni për furnizim publik;
 • Seksioni për punë profesionale dhe administrative-profesionale;
 • Seksioni për punë ndihmëse.

 Sektori – Inspektoriati i Qytetit të Shkupit

 • Seksioni për inspektim komunal;
 • Seksioni i inspektimit për qarkullim rrugor dhe inspeksioni për rrugët;
 • Seksioni për inspektim tatimor dhe inspeksion për taksa komunale dhe të tjera;
 • Seksioni për inspektim mbikqyrës mbi kryerjen e punëve nga sektorë të tjerë të Qytetit të Shkupit.


 Njësia territoriale zjarrfikëse e Qytetit të Shkupit

 • Qendra “Autokomanda”;
 • Nënqendra “Bit Pazar”;
 • Nënqendra “Gjorgje Petrov”;
 • Nënqendra “Taftaligje”;
 • Nënqendra “Draçevë.

Përveç sektorëve, seksioneve dhe njësisë territoriale të zjarrëfikësve të Qytetit të Shkupit, në kuadër të administratës së qytetit, në nivel të përmbaruesit autonom, funksionon Revizor i brendshëm.

 

Paralajmërime

| Најава
Administrata |  Kontakt |  Pyetje |  Panorama
Vizitorë: 1355936